Audriaus Gražio internetinės parduotuvės www.artgrazys.com/shop

PIRKIMO–PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS
1.1. Pirkimo–pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė ir kitos su prekių pirkimu–pardavimu internetinėje parduotuvėje artgrazys.lt (toliau – Internetinė parduotuvė) susijusios nuostatos.
1.2. Internetinė parduotuvė – artgrazys.com/shop – interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.
1.3. Pardavėjas – Profesionalus tapytojas Audrius Gražys, adresas – Aukštaičių 6 – 12, dirbantis pagal verslo liudijimą Nr. RU741032, internetinis adresas – www. artgrazys.com.
1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo–pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir pirkimo, dovanojimo ar keitimo būdu įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.
1.5. Gavėjas – Pirkėjo nurodytas asmuo, kuriam pristatomos Pirkėjo užsakytos prekės.
1.6. Pirkimo–pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis, sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo–pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia pirkimo–pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą.
2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę ir neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra:2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ;
2.2.2. fiziniai asmenys nuo 14 iki 18 metų amžiaus. Nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis;
2.2.3. juridiniai asmenys;
2.2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
2.3. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.
2.4. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios pirkimo–pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo–pardavimo sutartimi ir abiem šalims yra privalomas teisinis dokumentas.
2.5. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis.
2.6. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

3. PIRKĖJO TEISĖS
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo–pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo–pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
3.3. Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo–pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo–pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.
4.3. Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
4.4. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę ir (ar) pristatymo adresą privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Pirkėjas, neinformavęs pardavėjo apie klaidingą užsakymą, gali prašyti grąžinti arba pakeisti prekes tik Pirkimo–pardavimo taisyklių 14 skyriaus nurodyta tvarka.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.

4.6. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
4.7. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo–pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo–pardavimo taisyklių 4 skyriuje nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs nesumoka už prekes per 2 (dvi) kalendorines dienas.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo–pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).
6.2. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjo užsakytas prekes per tris darbo dienas.
6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

7. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu www.artgrazys.com, arba neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje pagal Internetinėje parduotuvėje pateiktas Pirkimo–pardavimo taisykles.

7.2. Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, pateikęs pirkėjo duomenis (užsakymo informaciją), pasirinkęs apmokėjimo būdą, patvirtina užsakymą paspausdamas aktyvią nuorodą „Pateikti užsakymą“, susipažinęs su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis ir įsipareigojęs jų laikytis (varnele pažymėjęs „Sutinku su taisyklėmis“) gauna užsakymą patvirtinantį pranešimą Internetinės parduotuvės sistemoje ir (ar) elektroninį laišką.

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINA
8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais su PVM. Į prekių kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos Lietuvoje. Siuntimas į kitas šalis aptariamas su kiekvienu pirkėjų individualiai. Pristatymo į kitas šalis padengia pirkėjas.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti:
9.1.1. Prekių pristatymo vietą ir laiką.
9.2. Užsakymo formoje Pirkėjas turi teisę nurodyti, kad prekės bus pristatomos Gavėjui. Tokiu atveju
Pirkėjas turi nurodyti Gavėjo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
9.3. Prieš pristatydamas prekes Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas susisiekia su Pirkėju ar Gavėju ir dar kartą patikslina pristatymo sąlygas (pristatymo vietą ir laiką, prekes atsiimantį asmenį).
9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo asmens, priimsiančio prekes, duomenis. Tuo atveju, kai jis ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų. Pirkėjas ar Gavėjas, nepriėmęs prekių, už kurias buvo apmokėta išankstiniu apmokėjimu, už pakartotinius susitarimus pristatyti bus papildomai apmokestinamas siuntimas. Pardavėjas pasilieka teisę išformuoti užsakymą, jeigu prekės nepriimamos ilgiau nei 5 (penkias) kalendorines dienas dėl Pirkėjo ar Gavėjo kaltės.

10. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS DĖL NETINKAMOS KOKYBĖS

10.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių aktualia redakcija.
10.2. Pirkėjui siunčiant prekes Pirkimo–pardavimo taisyklių 10.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:
10.3. Privaloma, kad grąžinama prekė būtų originalioje tvarkingoje pakuotėje; grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta
10.4. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę). Pardavėjas elektroniniu paštu per 15 dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta prekė atitiko aukščiau išvardytas sąlygas.
10.5. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas.
10.6. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas prekes, Pirkėjas yra informuojamas Internetinės parduotuvės sistemoje ir (arba) elektroniniu laišku ar trumpąja SMS žinute.
10.7. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui, Pardavėjo adresu, iš kurio prekės buvo pristatytos. Į siuntinį su grąžinama preke Pirkėjas privalo įdėti laišką su asmeniniais rekvizitais, sąskaitos numeriu ir užsakymo numeriu. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.